Hiep Si – Dan Than

Current Number : 23 Hiep Si

The Knight Division include teenagers between 16 and 17 years old. These Kids have the ability and talent to be called to serve and to love. The Brown in their scarfs symbolizing humility, always eager to serve God. With engaged as their slogan, they are willing to commit to the service of God and the Church through exemplary life, as light and salt of the earth men.

Tr. Bao Bui - Nganh Truong

Hiep Hanh Ca

Dưới bóng cờ nêu gương Người Hiệp Sĩ trung kiên. Vì yêu Chúa ta nguyện Dấn Thân. Mang Đức Tin chiếu dọi vào Đình Trời. Mang mến yêu thắm gội vào lòng người. Người Hiệp Sĩ sống gương anh hào. Là Hiệp Sĩ cố gắng chiến đấu, cho nhà Đức Tin nêu gương cao trung, ta nguyên hiến thân, cho Giáo Hội trường sinh. Là Hiệp Sĩ, cố gắng chiến đấu, đem nguôn ủi an đi tôn non sông công bình khắp nơi, cho Nước Việt trường tôn. Dưới bóng cờ noi gương Mẹ Maria và các Thánh Tử Đạo Nước Nam. Cho giáo dân sống đạo nhiệt thành. Cho Quốc Dân thái bình và thịnh vượng. Người Hiệp Sĩ xứng danh Anh Hùng.