Huynh Truong – Phung Su

Current Number : 37 Huynh Truong

Leader of the Eucharistic Youth Movement is a voluntary commitment to serve God and the Church through the apostolic work for young people. Helping your children to love God and grow their faith through Prayer , Communion , Sacrifice , and do Apostles . The red scarf expresses out our passionate hearts, not afraid of hard work, to always serve God and give sacrifice for the kids in a noble way.

Huynh Truong Ca

Lạy Chúa Giêsu Huynh Trưởng tối cao,xin dạy con biết hy sinh cao thượng,Phụng sự Chúa và giúp ích mọi người.Xin dạy con biết hy sinh không cần báo đáp,luôn xông pha không ngại bão táp.Đẹp ý Cha trên trời trong tình thương yêu hết mọi người.