Nghia Si – Chinh Phuc

Current Number : 38 Nghia Si

The most exciting age of all! Nghĩa Sĩ, also known as Companions, are the life of the party! Age 13 to 15, Nghĩa Sĩ-ers grow considerably throughout their years. Not only in physical appearance, but also mental and spiritual growth. The bright yellow scarfs that symbolize the dusk of adolescent and rise into adulthood; NS’ers are adults in the making. Through abstract thinking and rationalizing about nothing and everything in life, NS finds God through social interaction and a seek for self-identity. Mentally, physically and spiritually active, NS’ers will challenge you to think deeper, play harder and pray more in following St. Paul’s journey of faith.

Tr. Kevin Pham - Nganh Truong

Nghia Si Ca

Vui ca lên Nghĩa sĩ đời đầy diễm phúc. Hồn thanh xuân say niềm lý tưởng cao xa.
Vì Nghĩa ra đi là đi Chinh Phục. Đường xa bóng Chúa đang chờ đợi ta.
Một đời trẻ trung thành nồng hậu sức thiêng. Hùng dũng trung thành một dạ trung kiên. Tình bằng hữu, chân thành một dạ vững kiên. Tôn quý trách nhiệm sống gương hy sinh. Nghĩa Sĩ Việt Nam sẵn sàng hùng tráng, trong sạch hăng hái và quyết tiến bước.
Lửa thần nung nấu tâm can không ngừng. Mầm thiêng ta gieo khắp nơi xa gần.
Lý tưởng siêu nhiên thành tâm yêu mến. Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến.
Noi gương nhiệt thành của Thánh Phaolô, xông pha lên đường làm chứng Phúc Âm.